Εισαγωγικές εξετάσεις 2019 στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο (Λ. Τ. Αμπελοκήπων)

 Στην Α΄ τάξη των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων εγγράφονται μαθητές, απόφοιτοι των Δημοτικών Σχολείων, εφόσον επιτύχουν σε εξετάσεις που διενεργούνται για την επιλογή μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων. Στα Καλλιτεχνικά Γυμνάσια λειτουργούν τρεις κατευθύνσεις: α) Εικαστικών Τεχνών, β) Θεάτρου - Κινηματογράφου και γ) Χορού. Κάθε μαθητής έχει τη δυνατότητα να είναι υποψήφιος σε μια ή δυο κατευθύνσεις. 

Η διαδικασία επιλογής διενεργείται κατά το χρονικό διάστημα από 15 μέχρι 30 Ιουνίου του σχολικού έτους. Το Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο – Λ.Τ. Αμπελοκήπων θα ανακοινώσει το ακριβές πρόγραμμα των εξετάσεων.


Υποβολή αιτήσεων για τις εισαγωγικές εξετάσεις 2019
Οι γονείς - κηδεμόνες των μαθητών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής οφείλουν να υποβάλουν αίτηση στο Καλλιτεχνικό Σχολείο κατά το χρονικό διάστημα από 6 μέχρι 31 Μαΐου (νέα ημερομηνία 4 Ιουνίου) (εκτός των ημερών που το σχολείο δεν θα λειτουργήσει, λόγω εκλογών: Τρίτη 14 Μαΐου, Παρασκευή 24 Μαΐου, Δευτέρα 27 Μαΐου και Παρασκευή 31 Μαΐου 2019). Η συμμετοχή των υποψήφιων μαθητών στη διαδικασία επιλογής για φοίτηση σε Καλλιτεχνικό Σχολείο δεν στερεί το δικαίωμα υποβολής αίτησης για συμμετοχή στις διαδικασίες εισαγωγής σε άλλο Πρότυπο Γυμνάσιο, Πειραματικό Γυμνάσιο ή Μουσικό Σχολείο (Γυμνάσιο).
Σε περίπτωση που ένας μαθητής επιθυμεί να είναι υποψήφιος σε δύο κατευθύνσεις, τότε ο γονέας/κηδεμόνας του υποβάλλει διαφορετική αίτηση για κάθε κατεύθυνση.
Ημέρες και ώρες κατάθεσης αιτήσεων: Από Δευτέρα έως Παρασκευή 12:00 - 14:00 εκτός των ημερών που το σχολείο δεν θα λειτουργήσει: Τρίτη 14 Μαΐου, Παρασκευή 24 Μαΐου, Δευτέρα 27 Μαΐου και Παρασκευή 31 Μαΐου 2019.
Γραμματεία του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου-Λ.Τ. Αμπελοκήπων, Πανταζοπούλου 12Α, Αμπελόκηποι. Τηλ.: 2310 727341.
Απαραίτητα δικαιολογητικά
Α. Ταυτότητα γονέα/κηδεμόνα που θα καταθέσει την αίτηση.
Β. Φωτογραφία υποψηφίου/ας (από μία φωτογραφία για κάθε αίτηση που υποβάλλεται).
Γ. Όσον αφορά την κατεύθυνση Χορού, μαζί με την αίτηση πρέπει να προσκομισθούν ιατρικές βεβαιώσεις υγείας και καλής φυσικής/ορθοπεδικής κατάστασης από Παθολόγο/Παιδίατρο (1η) και από Ορθοπεδικό γιατρό (2η), στις οποίες θα αναφέρεται η δυνατότητα φοίτησης των μαθητών στην κατεύθυνση Χορού των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων.
Δ. Στην περίπτωση μαθητών/τριών με απαλλαγή από τις γραπτές εξετάσεις θα πρέπει να προσκομισθεί ιατρική γνωμάτευση σε ισχύ, από το ΚΕΔΔΥ (Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών). Προσκομίζεται το πρωτότυπο και η γραμματεία θα κρατήσει το έγγραφο σε φωτοτυπία.
Σχετικά με τις ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων και τον αριθμό των εισακτέων μαθητών οι υποψήφιοι/ες μαθητές/τριες και οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του σχολείου: http://gymkallampel.mysch.gr.
Για το πρόγραμμα των εξετάσεων, τα θέματα των εξετάσεων, τη βαθμολόγηση και τις εγγραφές των μαθητών ισχύει η με πρωτ. 61178/Δ2/18-04-2018 Υ.Α. «Λειτουργία Καλλιτεχνικών Γυμνασίων» (Β΄ 1375).

Η Διευθύντρια του Καλλιτεχνικού Σχολείου

Αθηνά Ράλλη

Additional information